نور زمین و زین زمان مرتضی علی است!

خورشید آسمان بیان مرتضی علی است
جمشید دار ملک امان مرتضی علی است
اصل وجود و مایه جود و جهان جود
نور زمین و زین زمان مرتضی علی است
شاهی که در قبیله آدم نیافرید
همتای او خدای جهان مرتضی علی است
قدرش ز قدر صدر نشینان سدره را
بر آستان نداده مکان مرتضی علی است
ارواح انبیا همه در بارگاه قدس
در مدح او گشاده زبان مرتضی علی است

حسن کاشی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله