خدا برای ما می‌رساند!

حاجی اسدی خیرآبادی:

یك روز به طرف منزل حاج آقا می‌رفتیم، دیدیم یك طلبه از آنجا بیرون می‌آید.

خدمت ایشان که رسیدم دویست و پنجاه تومان به ایشان دادم.

فرمود: این طلبه را دیدی از منزل ما خارج شد؟

گفتم: بله!

فرمود: دویست و پنجاه تومان به او دادم و به او گفتم این را بگیر، باز خدا برای ما می‌رساند و این طور به همان اندازه خدا رساند!

روزنه‌ای به عبودیت فقیهانه” خاطراتی از عالم ربانی، مرحوم حاج شیخ ذبیح الله قوچانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آیا می خواهید از آخرین مطالب با خبر شوید؟ ... خیر بله